इन्तेरेस्तिन्ग

हेरे’स सोमेथिन्ग इन्तेरेस्तिन्ग: इफ़ योउ क्नोव होव टो प्रोनोउन्ए हिन्दि चरतेर्स थेन योउ विल्ल बे अब्ले टो रेअद थिस पोस्त. इफ़ नोत्: योउ विल्ल फ़िन्द इत टो बे इन्ओम्प्रेहेन्सिब्ले. गूद लुक. 😃

2 thoughts on “इन्तेरेस्तिन्ग

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.